Partneři

Nejsme v tom sami

Safer Internet Centrum ČR (SIC CZ) při svých aktivitách spolupracuje s řadou partnerů na národní, přeshraniční i mezinárodní úrovni. Jsme moc rádi, že působení našeho centra prevence, dvou helplinek i hotlinky STOPonline.cz svými aktivitami synergicky doplňují další státní, soukromé i neziskové subjekty doma i v Evropě.

Stěžejní platformou pro sdílení zkušeností, hledání synergií a vzájemnou podporu je „Advisory Board“ SIC CZ. Jeho členy je více než 30 institucí, organizací a firem, které se rozhodly věnovat část své energie, nadšení a schopností ve prospěch internetu a technologií bezpečnějších pro děti a dospívající. Zatímco vybrané činnosti probíhají ve vzájemném souladu, o jiných se alespoň vzájemně informujeme a společnými silami se je snažíme dostat do povědomí veřejnosti. Příkladem vydařené spolupráce jsou aktivity konané v průběhu každoročního Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), účast partnerů na seminářích a konferencích pořádaných některým z členů Advisory Boardu, vzájemné sdílení kapacit pro realizaci osvětových a vzdělávacích akcí či přímá součinnost na konkrétních projektech a mediálních kampaních.

Přeshraniční spolupráce se k naší velké radosti rozvíjí se Slovenskem. V pravidelném kontaktu jsme od května 2022, kdy se v Bratislavě uskutečnil seminář organizovaný sdružením INHOPE. Vzájemně sdílíme znalosti a zkušenosti, diskutujeme vybraná témata a bavíme se o možných společných aktivitách v následujících letech. Zastřešujícím cílem SIC CZ je pomoci slovenským kolegům a kolegyním se založením Safer Internet Centra SK a jeho etablováním do mezinárodních organizací Insafe (sdružuje národní SIC) a INHOPE (sdružuje národní hotlinky).

Na mezinárodní úrovni se SIC CZ primárně angažuje z pozice člena obou výše zmíněných organizací. Spolu s ostatními evropskými i mimoevropskými Safer Internet Centry a hotlinkami pravidelně identifikujeme a řešíme aktuální výzvy v oblasti bezpečnějšího internetu pro děti a nakládání s ilegálním obsahem na internetu. Jsme součástí vybraných řídících výborů a podílíme se na přípravách a průběhu hlavních událostí typu Safer Internet Forum či Dne bezpečnějšího internetu. Zajímavou zkušeností je pro nás jednání s předními světovými poskytovateli digitálních služeb a platforem, kteří si stále více uvědomují potřebu nastavit a zabezpečit jejich řešení tak, aby se pro děti a mládež staly komfortními a bezpečnými. V neposlední řadě se snažíme přispět do procesu přípravy vybrané národní i evropské legislativy.

Obecně je dobré vidět, že otázky bezpečného využívání moderních technologií, šíření povědomí o výzvách digitálního světa či mediálního a digitálního vzdělávání rezonují napříč společností a můžeme je spolu s ostatními dále rozvíjet ve prospěch našich dětí a dospívajících.

Děkujeme tímto všem partnerům za spolupráci v tak zásadním tématu, jakým je bezpečnost dětí a mladých na internetu.

V případě zájmu o spolupráci či konzultaci Vámi zvažovaných aktivit se prosím neváhejte obrátit na info@bezpecnyinternet.cz.

Členové Safer Internet Centra

CZ.NIC z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob založené předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998, které má v současné době přes sto členů.

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme.

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, jednají v jejich zájmu.

Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Podporují nás
Seznam.cz

V roce 2019 jsme založili projekt Seznam se s médii. Jeho cílem je dlouhodobě vzdělávat učitele v oblasti mediální gramotnosti. Vytvořili jsme metodiky a výukové materiály, které budou moci učitelé využívat v hodinách se svými žáky a studenty.

NÚKIB

NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti ICT a kryptografické ochrany. Věnuje se také prevenci, vzdělávání a metodické podpoře. Vyvíjí e-learningové kurzy, tvoří a zapojuje se do osvětových a vzdělávacích aktivit a kampaní.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.

Policejní prezídium České republiky

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR se mj. zabývá metodickou a koordinační činností na úseku mravnostní trestné činnosti páchané v kyberprostoru a vyhodnocováním reportů doručených z National Center for Missing and Exploited Children.

Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR s cílem zvýšení povědomí o rizicích internetu a možnostech prevence. V rámci projektu připravujeme e-learningové kurzy, videospoty, podcasty, soutěže nebo pracovní listy pro žáky, učitele, rodiče, seniory a odborníky.

Ministerstvo vnitra České republiky

Odbor prevence kriminality MV se v oblasti prevence, vzdělávání a osvěty pravidelně aktivně podílí nejen na dlouhodobých kampaních s celoplošným dosahem jako je Den bezpečnějšího internetu či měsíc kybernetické bezpečnosti, ale podporuje také prevenci a osvětu v oblasti kybernetické kriminality ve spolupráci s Policií ČR v dílčích projektech, stejně tak jako vytváří či rozšiřuje podpůrné preventivně vzdělávací materiály.

Projekt E-bezpečí

E-Bezpečí je národní projekt zaměřený na prevenci, intervenci a výzkum v oblasti rizikového chování v online prostředí. Zaměřuje se na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, nebezpečné výzvy, rizika sociálních sítí, v posledních letech se také aktivně věnuje posilování mediální gramotnosti žáků i pedagogů.

O2 Chytrá škola

Primárním cílem projektu, který Nadace O2 spustila v roce 2018, je podpora osvěty a vzdělávání v oblasti zdravého používání digitálních technologií, internetové bezpečnosti, online a mediální gramotnosti. Portál O2 Chytrá škola nabízí informace a metodické materiály primárně pro učitele, ale i rodiče, lektory kroužků pracující s dětmi apod.

Národní centrála proti organizovanému zločinu

Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá v rámci své příslušnosti širokým spektrem trestné činnosti páchané v kyberprostoru zejména v oblasti kryptoměn, kde má v rámci Police ČR metodickou funkci, či například investičních podvodů nebo obchodování s lidmi.