Rizika používání nelegálního softwaru I.

Paragraf

Pan Novák si v obchodě zakoupil krabicový software s licencí pro jeden počítač, nainstaloval jej však nejen do svého domácího počítače, ale i do přenosného notebooku a pak ještě půjčil CD se softwarem svému sousedovi, aby si jej také nainstaloval.

Pan Novák se tak dopustil porušení autorských práv k softwaru a hrozí mu nemalé sankce. Software je autorským dílem a bez souhlasu oprávněného subjektu není možné jej užívat, přičemž užíváním se rozumí rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování (tento způsob nebude pro software relevantní) a sdělování díla veřejnosti. Souhlas se v praxi uděluje uzavřením licenční smlouvy a tato smlouva také určuje podmínky dovoleného užití, které je třeba dodržet.

Nejčastějšími případy nelegálního užití softwaru jsou:

  • stažení softwaru z internetu od subjektu, který není oprávněn licenci poskytnout,
  • vytvoření i pouhé držení neoprávněné kopie softwaru na nosiči dat - zákon je porušen již tímto jednáním, není tedy třeba instalace či aktivního užívání softwaru v počítači,
  • instalace softwaru na větším počtu počítačů, než pro kolik je udělena licence,
  • nadužívání licence, tzn. jedna licence je na síti využívána zároveň vícero uživateli,
  • užívání volně šiřitelného softwaru v rozporu s podmínkami jeho užití (např. uživatel freewaru jej po dovolené zkušební době neodstraní z počítače nebo software s licencí pouze pro nekomerční účely využívá při podnikání),
  • upgradování bez oprávněného držení základní verze softwaru.

Užívání nelegálního softwaru se zjišťuje tak, že policie provede softwarový audit (pomocí speciálního programu zjistí veškerý software nainstalovaný v počítači či síti) a pak kontroluje oprávněnost nabytí těchto programů. Je tedy nezbytně nutné uchovávat nabývací doklady (zpravidla faktura s přesnou identifikací softwaru)!

Sankce

Soud může přikázat okamžité upuštění od používání nelegálního softwaru, přiznat poškozenému náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (až dvojnásobek obvyklých licenčních poplatků), uložit povinnost omluvit se a případně přizná peněžité zadostiučinění. Je také možné, aby soud přiznal poškozenému právo na zveřejnění rozsudku na náklady viníka. Zpravidla také přizná úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení, které mohou být značné.

Trestní zákoník stanoví, že kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Při naplnění kvalifikované skutkové podstaty (vykazuje-li čin znaky obchodní činnosti, dle výše získaného prospěchu či výše způsobené škody) může být pachatel potrestán až osmi lety odnětí svobody.

Jakékoli neoprávněné užití, tzn. i nepatrné, je však správním deliktem a může za něj být uložena pokuta až 150 tisíc Kč.

Podle Business Software Alliance končí před soudem třetina veškerých případů zjištěného užívání nelegálního softwaru. Značná část odhalených nelegálních uživatelů se pak snaží dohodnout mimosoudně.

Další články v této kategorii