Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Paragraf

Případ:

Koupila jsem si v internetovém obchodě na základě krásné fotky šaty a po přijetí jsem zjistila, že na rozdíl od obrázku mají šaty jinou barvu a navíc mi nesedí. Mám možnost zboží vrátit, když jsem si ho nemohla předem vyzkoušet?

Rada

Rada


Od kupní smlouvy na zboží zakoupené přes internet (uzavření tzv. distanční smlouvy) lze odstoupit bez uvedení důvodů a jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že prodávající nesplnil svou informační povinnost a nepředal informace dané zákonem (např. uvedení obchodního jména a adresy provozovatele obchodu a identifikační číslo provozovatele; informování o všech nákladech na dodání zboží; poučení spotřebitele o právo odstoupení od smlouvy před jejím uzavřením a po dodávce objednaného zboží), prodlužuje se lhůta k odstoupení na 3 měsíce. Pokud v jejím období prodávající informace doplní na zákonnou míru, končí tato lhůta a začíná běžet nová čtrnáctidenní lhůta.


Odstoupit můžete i e-mailem, zvlášť pokud tuto možnost prodávající zaručuje. V případě, že vaše odstoupení e-mailem nebude prodávajícím akceptováno (žádejte zprávu o potvrzení, že odstoupení vzal prodávající na vědomí, tak poznáte, zda je třeba případně i odstoupit písemně). Písemné odstoupení - doporučeným dopisem - ovšem můžete v případě sporu lépe prokázat. Soud na základě vaší žádosti vydá platební rozkaz na zaplacení dlužné částky k vašim rukám.

Lhůta

Země

7 dní

Slovensko

7 pracovních dní

Belgie, Francie, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Španělsko, Velká Británie

8 pracovních dní

Maďarsko

10 dní

Polsko

10 pracovních dní

Řecko, Itálie

14 dní

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Kypr, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Švédsko

15 pracovních dní

Malta

Odstoupení můžete učinit vůči prodávajícímu i elektronickou cestou. Je však lepší využít formu doporučeného dopisu s dodejkou, neboť je průkaznější. Při odstoupení od smlouvy jste povinna věc prodávajícímu vrátit. Odstoupení musí dojít prodávajícímu v zákonné lhůtě, nestačí ho tedy v poslední den lhůty odeslat poštou. Je proto vždy dobré s odstoupením neotálet a nenechávat je na poslední chvíli.

Prodávající je povinen vám vrátit peníze za zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prvním dnem je den následující po doručení odstoupení od smlouvy.

Jaké zboží nelze ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodů vrátit

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. elektronická objednávka kabelové televize);
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (např. obchod s akciemi);
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. objednání nábytku na míru či svatebního dortu);
  • na dodávku audio- a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;
  • na dodávku novin, periodik a časopisů;
  • spočívajících ve hře nebo loterii.
Rada

Rada


Vzor odstoupení od smlouvy:

Kontaktní údaje kupujícího

Kontaktní údaje prodávajícího

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne … jsem s vámi uzavřela kupní smlouvu po internetu na … za cenu … Z důvodů (např. zboží neodpovídá mým představám vytvořeným na základě poskytnuté fotografie, ale lze i bez uvedení důvodů) odstupuji od kupní smlouvy. Požaduji vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. …

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi

Poznámka:

Text vzoru je pouze informativní a je potřeba upravit ho vždy podle skutečného případu. Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu. Dopis je vhodný zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat.


Další články v této kategorii